Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.alexir.sk, www.alexir.eu

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci

Alexir

ICO: 50862652

DIC: 1076303239

PhDr. Alexandra Myšková

Radvanská 510/7

974 05 Banská Bystrica

Kozmetika je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravia, na adrese V. Spanyola 27, 011 71 Žilina.

Číslo účtu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

SK4511110000001124264029

Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu alexir.sk

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie
• Hlavné vlastnosti tovaru
• Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného
• Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
• Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

 

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.alexir.sk, www.alexir.eu
Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho.
Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim.
V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať urobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 1 mesiac.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Všetky uvádzané ceny sú konečné.

 

Platba za tovar

Vopred prevodom na účet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s SK4511110000001124264029
Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Dobierkou pri prevzatí výrobku.
Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť na mail alexir@alexir.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). Za tovar nebola urobená úhrada po dobu 1 kalendárneho mesiaca.

 

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku.
V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania výrobku je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky predávajúcim, v ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

Poštovné poplatky sú uvedené na stránke www.alexir.sk , www.alexir.eu

 

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 6 mesiacov. Pri výrobkoch musí byť uvedené “Najlepšie spotrebujte do …” a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom mailu na alexir@alexir.sk .
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.alexir.sk , www.alexir.eu

Alexír

 

Veľkoobchodné podmienky

Vážení veľkoodberatelia, veľmi si vážime Vášho záujmu o spoluprácu s Alexírom. Pre správne vybavenie Vašich objednávok alebo dopytov venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám. Ak ste firma s IČO a fakturačnou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky svoj záujem o distribúciu a predaj kozmetiky zn. Alexír  môžete prejaviť zaslaním dopytu na emailovú adresu alexir@alexir.sk.

Vo Vašom emaile prosím stále uvádzajte všetky firemné a kontaktné údaje (IČO, IČ DPH, fakturačnú a dodaciu adresu, email, telefón).

Veľkoobchodné objednávky nie je možné realizovať cez eshop www.alexir.sk , www.alexir.eu

Veľkoobchod sa riadi samostatným veľkoobchodným cenníkom. V ňom sú uvedené veľkoobchodné ceny v € bez DPH a odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH. Tento cenník Vám bude zaslaný po Vašom kontaktovaní a našom zvážení či o spoluprácu máme záujem.

 

Objednávanie

Veľkoobchodné ceny odberateľ môže dostať ak je objednávka vyššia ako 240€ bez DPH a ide o firmu s IČO a fakturačnou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

Konkrétnu objednávku posielajte elektronicky na alexir@alexir.sk.

Objednávka musí obsahovať konkrétny názov produktu a počet objednávaných kusov.

Keďže ide o výrobu čerstvej prírodnej kozmetiky v malých dávkach, nie vždy je všetko hneď skladom. Ak je tovar skladom, odosielame ho do 5 pracovných dní. Ak tovar nie je skladom, ste o tejto skutočnosti informovaný emialom, sú Vám navrhnuté alternatívne tovary alebo možnosť počkať na tovar pokým bude opäť skladom.

 

Fakturácia
Faktúru prikladáme do každej objednávky, je platným daňovým dokladom a zároveň slúži aj ako dodací list. Je v záujme Vás aby ste skontrolovali jej správnosť.
V prípade, že Vám faktúra v balíku neprišla, alebo potrebujete jej kópiu, kontaktujte nás na alexir@alexir.sk.

Tovar zasielame na dobierku, alebo faktúru.

Splatnosť faktúry je 2 týždne. Nie je umožnené realizovať ďaľšiu objednávku pokým faktúra alebo dobierka za predošlý tovar nie je uhradená. Táto informácia sa vzťahuje na firmu s rovnakým IČO.

Pri zásielkach na dobierku platíte priamo prepravcovi pri prevzatí tovaru.

 

Doručenie

  • Tovar zasielame priamo z výrobne prírodnej kozmetiky, ktorú schválil regionálny úrad verejného zdravotníctva a nachádza sa V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
  • Doprava je realizovaná prepravnou Slovenskej pošty.
  • Poštovné a balné je zadarmo.

 

Záver

Obsah stránky www.alexir.sk podlieha autorskému právu. V prípade, že je s Vami nadviazaná veľkoobchodná spolupráca musíte toto právo rešpektovať a dodržiavať. Kopírovanie textov a obrázkov je dovolené len v prípade, že je uvedený ich zdroj, resp. autor.

Objednaním tovaru súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Ďakujeme za pozornosť a verím, že budete spokojní.

Alexir